Nëse keni nevojë të rrisni aktivitetin qarkullues në lëndë të parë, prodhime, blerje mallrash importi, etj, kjo është kredia që ju nevojitet. Kjo kredi jepet për të gjithë subjektet që arrijnë të vertetojnë se të ardhurat nga shitjet mund të perballojnë shlyerjen e rimbursimit afatshkurtër të kredisë.

Ne ofrojmë kredi për blerje dhe investime me maturim afatmesëm për të zhvilluar më tej biznesin tuaj. Edhe profesionistët e lirë, nëpermjet kësaj kredie, mund të investojnë në blerjen e makinerive, pajisjeve, aksesorëve dhe për investime të tjera si këto.

  • Shuma: deri në 5.000.000 Lek
  • Afati: deri në 96 muaj
  • Norma e interesit vjetore: 15% – 20%
  • Interes i pandryshueshëm

Dokumenta të nevojshëm:

  1. Dokument identifikimi i administratorit
  2. Liçenca e aktivitetit
  3. Plan-Biznesi i aktivitetit
  4. Informacion financiar mbi aktivitetin
  5. Dokumenta të tjera sipas specifikës së biznesit

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF

kredi