Financim të individëve për mbulim të nevojave konsumatore (shumëqëllimore). Përmirësim të standarteve të jetesës, rikonstruksion të banesës, mobilim, blerje pajisje me këste në pikat e autorizuara, pushime, pagesa shkollimi, etj. Mundësojmë kushtet më të mira, duke dhënë kontributin tonë në financim të shpejtë dhe duke ofruar këste konstante për gjatë gjithë periudhës së kredisë me qëllim krijimin e marrdhenieve sa më të shëndosha klient – institucion që do të zgjasin në kohë.

  • Shuma deri në: 30 000 – 2 500 000 Lek
  • Afati: deri në 96 këste
  • Norma e interesit vjetore: 1 – 5%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto administrimi ndaj shumës së disbursuar: 0
  • Penaliteti në rast mos pagese të këstit në afat : 0.5% e vleres ne vonese me baze ditore

Dokumentat e nevojshëm:

  1. Kopje te kartave te identitetit ose pasaportave
  2. Te dhena lidhur me punesimin

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF