Financim të individëve për mbulim të nevojave konsumatore (shumëqëllimore). Përmirësim të standarteve të jetesës, rikonstruksion të banesës, mobilim, blerje pajisje me këste në pikat e autorizuara, pushime, pagesa shkollimi, etj.Mundësojmë kushtet më të mira, duke dhënë kontributin tonë në financim të shpejtë dhe duke ofruar këste konstante për gjatë gjithë periudhës së kredisë me qëllim krijimin e marrdhenieve sa më të shëndosha klient – institucion që do të zgjasin në kohë.

  • Shuma deri në: 2 500 000 Lek
  • Afati: deri në 60 këste
  • Norma e interesit vjetore: 1 – 5%
  • Interes i pandryshueshëm
  • Kosto administrimi ndaj shumës së disbursuar: 0-2%
  • Penaliteti në rast mos pagese të këstit në afat : 2% e vlerës së papaguar për cdo ditë vonese

Dokumentat e nevojshëm:

  1. Karta e identitetit
  2. Vërtetim page

Informacion parakontraktual i kredisë konsumatore:

  Shkarko PDF